ALGEMENE VOORWAARDEN

From Hiding To Shining

Veldhuisweg 1 – 24
7955 PP  IJhorst

email: info@fromhidingtoshining.nl

website: www.fromhidingtoshining.nl

KvK: 55976328

BTW: NL001644353B89

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door From Hiding To Shining. Opgemaakt d.d. juni 2021.

ARTIKEL 1. DEFINITIES; BEGRIPPEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

From Hiding To Shining, is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55976328 en levert diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching, workshops en trainingen.

From Hiding To Shining verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. From Hiding To Shining kan ten alle tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan From Hiding To Shining heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met From Hiding To Shining zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door From Hiding To Shining.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie From Hiding To Shining haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met From Hiding To Shining.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

From Hiding To Shining behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

Offertes en prijsopgaven van From Hiding To Shining zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en prijsopgave en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan From Hiding To Shining is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt From Hiding To Shining zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door From Hiding To Shining te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes en prijsopgaven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht From Hiding To Shining niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door From Hiding To Shining dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of prijsopgave. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door From Hiding To Shining uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan From Hiding To Shining, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door From Hiding To Shining een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT, TRAJECT OF OVEREENKOMST

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht, traject of overeenkomst ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal From Hiding To Shining de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht, traject of overeenkomst aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk of meerdere sessies ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

From Hiding To Shining zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat From Hiding To Shining niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door From Hiding To Shining gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes/prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij door From Hiding To Shining uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER/CLIËNT/KLANT

Bij groepsopdrachten staat de opdrachtgever/cliënt/klant er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door From Hiding To Shining. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan From Hiding To Shining verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van From Hiding To Shining, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever/klant/cliënt verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die From Hiding To Shining nodig heeft om de opdracht/sessies volgens afspraak uit te voeren/laten plaatsvinden. Als From Hiding To Shining daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan From Hiding To Shining op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met goed werkende internetverbinding.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van From Hiding To Shining.

Bij individuele trajecten verschijnt de klant/cliënt op de afgesproken tijd en datum van de ingeplande sessies. Zie voor annuleringsvoorwaarden artikel 10. De klant/cliënt verstrekt gevraagde informatie door middel van een intakeformulier of tijdens de intake gestelde vragen. Als tijdens de sessies meer informatie nodig is, zal de door From Hiding To Shining gevraagde aanvulling door cliënt/klant verstrekt worden.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

In de offerte/prijsopgave van From Hiding To Shining staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door From Hiding To Shining voor de daarin bedoelde opdracht/traject in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door From Hiding To Shining opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan From Hiding To Shining te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

Het honorarium van From Hiding To Shining en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door From Hiding To Shining steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van From Hiding To Shining kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte/prijsopgave of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan From Hiding To Shining over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door From Hiding To Shining worden opgeschort, dit zonder dat From Hiding To Shining dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is From Hiding To Shining in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever/klant/cliënt in verzuim met betrekking tot de betaling aan From Hiding To Shining of schiet de opdrachtgever/klant/cliënt op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door From Hiding To Shining te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom/trajectbedrag.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan From Hiding To Shining, dan is From Hiding To Shining gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door From Hiding To Shining. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is From Hiding To Shining gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van From Hiding To Shining niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops/trainingen: annuleren van deelname aan de workshop/training zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop/training. Annuleren van deelname aan de workshop/training binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Annuleren van sessies: annuleren van een sessie zonder bericht: de sessie wordt als geconsumeerd gezien of een nieuwe sessie wordt ingeboekt ter vervanging van de vervallen sessie waarbij 100 % van de kosten van de sessie in rekening wordt gebracht. Annuleren van een sessie tot 48 uur van de afspraak: kan kosteloos een nieuwe sessie worden afgesproken.

Annuleren van een sessie binnen 48 uur van de afspraak: de sessie wordt als geconsumeerd gezien of een nieuwe sessie wordt ingeboekt er vervanging van de vervallen sessie waarbij 100% van de kosten van de sessie in rekening wordt gebracht.

Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van een workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

Incompany workshops, trainingen of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/training/presentatie. Annuleren van de workshop/training/presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie, training of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop, training of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/training/presentatie. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop/training/presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop/training/presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/training/presentatie.

Individuele trajecten/deelname groepstraject; annuleren van deelname aan het individuele traject/groepstraject zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan het individuele traject/groepstraject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het individuele traject/groepstraject.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT/TRAJECT

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging/trajectbevestiging. In de opdrachtbevestiging/trajectbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT/TRAJECT

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte/prijsopgave en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever/klant/cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft From Hiding To Shining desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

From Hiding To Shining mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. From Hiding To Shining houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

From Hiding To Shining en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens From Hiding To Shining geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is From Hiding To Shining nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op From Hiding To Shining rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door From Hiding To Shining voor de uitvoering van de opdracht/begeleiden van het traject zijn en blijven het eigendom van From Hiding To Shining. Datzelfde geldt ook voor de door From Hiding To Shining uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van From Hiding To Shining, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

From Hiding To Shining is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. From Hiding To Shining houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

From Hiding To Shining behoudt zich het recht voor om individuele cliënten/klanten/deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de sessies/trainingen/workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan From Hiding To Shining.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.